SM Proper Plus Co., Ltd. (SMPP)

.....

บริษัท เอสเอ็ม พรอพเพอร์ พลัส จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยนายชาติชาย เตชาพลาเลิศ เป็นประธานบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 200 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า และสร้างผลตอบแทนที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

วิสัยทัศน์ของบริษัท

ก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 8 ปี โดยการเป็นผู้นำ ด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งอาคารสูง ออฟฟิศ และโรงงานขนาดต่างๆ

พันธกิจของบริษัท

  1. 1. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือในกลุ่มนักลงทุน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
  2. 2. สร้างสินทรัพย์ให้ตรงต่อ ความต้องการของกลุ่มนักลงทุน
  3. 3. สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
  4. 4. ดูแลและปฏิบัติต่อ ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานด้วยความจริงใจ
  5. 5. ผลักดันโครงการต่างๆ ของบริษัทให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน