SM Proper Plus Co., Ltd. (SMPP)

.....

บริษัท เอสเอ็ม พรอพเพอร์ พลัส จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยนายชาติชาย เตชาพลาเลิศ เป็นประธานบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 200 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า และสร้างผลตอบแทนที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่งพัฒนาอสังหา ฯ   ที่ตรงตามความต้องการลูกค้า
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับ  ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”

วิสัยทัศน์ของบริษัท

ก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการเป็นผู้นำ ด้านอสังหาริมทรัพย์  เพื่อการอยู่อาศัยและลงทุน

พันธกิจของบริษัท

1. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือในกลุ่มลูกค้า
2. พัฒนาสินทรัพย์และบริการให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
3. สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
4. ดูแลและปฏิบัติต่อลูกค้าและพนักงานด้วยความจริงใจ
5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการโครงสร้างภายในที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน